Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” (regulamin), każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW

Odpady należy zbierać selektywnie z podziałem na odpowiednie frakcje zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku. W zabudowie jednorodzinnej odpady segregowane należy zbierać w oznaczone transparentne worki o odpowiednich kolorach przeznaczonych na poszczególne frakcje, które zapewnia Związek (Jak segregować-link). Odpady niepodlegające segregacji należy umieszczać w czarnych workach lub pojemnikach zapewnianych we własnym zakresie (Jakie są to odpady zmieszane?- Często zadawane pytania, pyt.20).

W zabudowie wielorodzinnej odpady należy zbierać w oznaczone pojemniki w odpowiednich kolorach przeznaczonych na poszczególne frakcje, które zapewnia Związek.  
NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa postępowanie Związku oraz podmiotu odbierającego odpady komunalne w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Odbiorca odpadów stwierdzi naruszenie zasad segregacji:

  1. W sytuacji, gdy odpady komunalne, które powinny być umieszczone w worku przeznaczonym dla innej frakcji (np. odpady zmieszane w pojemniku przeznaczonym na tworzywa sztuczne lub szkło w worku na tworzywa sztuczne) odmawia odbioru odpadów w ramach zbieranej frakcji i powiadamia o tym właściciela nieruchomości umieszczając czerwoną naklejkę (naklejka) na pojemniku lub worku. W przypadku usunięcia przez mieszkańca nieprawidłowości – odbiór nastąpi w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem. Natomiast, jeżeli nieprawidłowości nie zostaną sunięte- odbiór nastąpi w dniu odbioru odpadów zmieszanych zgodnie z harmonogramem. Obligatoryjnie zostaje wszczęte postępowanie administracyjne.
  2. W sytuacji, gdy w pojemnikach lub workach zostaną umieszczone odpady niepodlegające zbieraniu z terenu nieruchomości (zgodnie z Regulaminem) lub odpady niebędące odpadami komunalnymi (np. odpady z remontów, odpady budowlane, odpady niebezpieczne, zderzaki i części samochodowe, opakowania po opryskach, linie kroplujące do podlewania oraz inne odpady pochodzące z działalności rolniczej, sadowniczej, gospodarczej itp.) odmawia odbioru odpadów w ramach zbieranej frakcji i powiadamia o tym właściciela nieruchomości umieszczając czerwoną naklejkę (naklejka) na pojemniku lub worku. Odpady zostaną odebrane w kolejnym terminie tylko wówczas, gdy nie będą zawierały odpadów niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi.
  3. W sytuacji, gdy w zmieszanych odpadach komunalnych znajduje się znaczna ilość odpadów podlegających segregacji (np. szło, plastik, metal, bioodpady itp.) co świadczy o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, powiadamia o tym właściciela nieruchomości umieszczając czerwoną naklejkę (link do kartki) na pojemniku oraz zabiera odpady. Obligatoryjnie zostaje wszczęte postępowanie administracyjne.

W każdym z przypadków odbiorca odpadów sporządza dokumentację fotograficzną oraz powiadamia Związek.


 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA”, na podstawie powiadomienia przekazanego przez podmiot odbierający, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zarząd Związku określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Opłata podwyższona wynosi 100 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość!

 

naklejka 02