Egzekucje po nowemu

Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą ”Natura” informuje, iż od dnia 20 lutego 2021 r. obowiązuje nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skutkująca znacznym wzrostem kosztów postępowania windykacyjnego (dodatkowe obciążenia finansowe dla dłużników).

Poniżej przekazujemy Państwu klika ważnych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla Mieszkańców – podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


Zadania gmin- uczestników Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przekazane do Związku, stosownie do art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonuje w tym przypadku Zarząd Związku. Zgodnie z art. 6q ust. 1 powołanej ustawy w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód związku międzygminnego - zarządowi związku międzygminnego.


Prowadzenie egzekucji administracyjnej przez Związek Międzygminny pod nazwa „Natura” to obowiązek. Podstawowe działania obejmują wysyłanie upomnień. Jeżeli te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań tut. Związek ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwych urzędów skarbowych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, będzie wiązało się  z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku/opłaty  - dodatkowych kosztów.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej spowoduje naliczenie przez Urząd Skarbowy opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego (por. art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: „Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł.”).

Ponadto każda kolejna czynność egzekucyjna spowoduje naliczenie kolejnych kosztów egzekucyjnych.

Osoba która nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do

urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto Dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Przykład:

Jeżeli zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 150,00 zł - po wysłaniu do podatnika upomnienia oraz braku zapłaty zaległości wyszczególnionej na upomnieniu nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego - urząd skarbowy pobierze około 320,00 zł.

Złożą się na to:

  • należność główna w kwocie 150,00 zł, (dla wierzyciela – Związek Międzygminny pod nazwą„Natura”)
  • koszty upomnienia – 11,60 zł ( od dnia 13 października 2021 r. 16,00 zł), (dla wierzyciela - Związek Międzygminny pod nazwa „Natura”)
  • opłata manipulacyjna – 100,00 zł, (dla urzędu skarbowego)
  • oplata egzekucyjna – przy 10% - 15,00 zł, (dla urzędu skarbowego)
  • zwrot wydatków – średnio 3 listy- 34,80 zł, (dla urzędu skarbowego)

Opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura”. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.