Tekst
Login

Kategoria: Ogólne

1.Do kiedy należy składać deklarację?

Właściciel nieruchomości był zobowiązany złożyć deklarację do 31 grudnia 2013r. Po 1 lipca 2013r. Złożenie pierwszej deklaracji obowiązuje w terminie 14 dni od kiedy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną na danej nieruchomości odpady komunalne. Jeżeli w ciągu roku nastąpią zmiany danych, które stanowią podstawę do wyliczenie opłaty to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

2.Gdzie mogę złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości (w tym współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządca) może złożyć deklarację w biurze Związku przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu bądź za pośrednictwem poczty. Urzędy Gmin nie mają obowiązku przyjmowania deklaracji - jest to jedynie ich dobra wola.

3.Kto składa deklarację i ponosi opłatę?

Obowiązek złożenia deklaracji należy to właściciela nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady.

4.Czy mam płacić za osoby zameldowane, a nie mieszkające na mojej posesji? (np. kiedy dzieci studiują lub pracują za granicą)

Nie. Według ustawy opłata dotyczy osób zamieszkujących dana nieruchomość (ponieważ wtedy wytwarzane są odpady), a nie osób zameldowanych. Składając deklarację właściciel nieruchomości składa dodatkowe oświadczenie informujące o tym, że określona osoba pomimo zameldowania nie mieszka na danej nieruchomości. Urząd oczywiście sprawdza te oświadczenia. W deklaracji należy wpisać każdą osobę zamieszkującą.

5. Co się stanie, gdy nie złożę deklaracji?

W razie niezłożenia deklaracji Zarząd Związku określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6.Co stanie się, jeśli w deklaracji podam mniejszą ilość osób niż w rzeczywistości?

W razie podania mniejszej ilości osób niż zamieszkuje faktycznie, Zarząd Związku może mieć uzasadnione wątpliwości co to danych zawartych w deklaracji, dlatego w drodze decyzji określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

7.Czy muszę zgłaszać pracowników sezonowych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Tak. Zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenie Związku przyjęło sposób naliczania opłaty od właścicieli nieruchomości stanowiący iloczyn określonej wysokości opłaty i ilości osób zamieszkałych. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany, w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany zgłosić dodatkowe osoby przebywające na nieruchomości. Taki sam sposób postępowania następuje w przypadku końca pobytu dodatkowych osób. Opłata będzie naliczona od kolejnego, pełnego miesiąca w którym przebywają dodatkowi mieszkańcy nieruchomości.

8.Czy można „wypisać się” ze Związku?

Nie. Obowiązujący system gospodarki odpadami w Polsce ma za zadanie wyeliminowanie gospodarstw nie objętych tym systemem. Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa, iż jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do prowadzenia systemu gospodarki odpadami, właściciel nieruchomości jest natomiast zobowiązany do stosowania przepisów prawa miejscowego oraz ponoszenia opłaty w zamian za odbiór i gospodarowanie odpadami.

9.Nie podpisałem ze Związkiem żadnej umowy i nie dokonywałem płatności, mimo to mam naliczoną opłatę od początku funkcjonowania Związku. Dlaczego?

Związek, wykonując swoje statutowe działania, jest zobowiązany do objęcia systemem gospodarki odpadami wszystkich mieszkańców, zamieszkałych na terenie działania Związku. Związek na podstawie obowiązujących przepisów prawa prowadzi postępowania podatkowe zmierzające do określenia wysokości opłaty i wydaje decyzje określające wysokość opłaty. Taka decyzja stanowi odpowiednik deklaracji podatnika i na jej podstawie Związek dokonuje przypisu należności oraz czynności egzekucyjnych.

10.Czy w tym roku opłaty uległy zmianie?

Stawka obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. za odpady segregowane to 30,00 zł. za osobę zamieszkującą nieruchomość za jeden miesiąc, natomiast w przypadku, jeśli właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów stawka ulegnie podwyższeniu na 60,00 zł. za osobę zamieszkującą nieruchomość za jeden miesiąc.

Zmianie ulegają także terminy płatności. Od 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami wnosimy do 10go. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia (dotychczas opłaty wnoszone były kwartalnie). Bez zmian pozostają indywidualne numery kont, które właściciele nieruchomości otrzymali po złożeniu deklaracji. W przypadku nowych nieruchomości, właściciel otrzyma numer konta w chwili złożenia deklaracji.

Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach dała możliwość wprowadzenia ulg dla mieszkańców, którzy kompostują odpady. Ulga zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” nr wynosi 1,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

11.W jaki sposób mogę dokonać opłaty?

Inkasenci nie pobierają opłat. Każdy mieszkaniec, który złożył deklarację może odebrać gotową, wypełnioną książeczkę do opłat ze swoim indywidualnym numerem konta. W przypadku zgubienia książeczki numer konta można uzyskać w Biurze Związku, telefonicznie lub mailowo.

12.Gdzie mogę zapłacić?

Wpłaty dokonać można przelewem bankowym, na poczcie i w każdej innej w placówce gdzie mieszkańcy opłacają rachunki. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY W BIURZE ZWIĄZKU!

13.Za co płacę?

Mieszkańcy nie płacą za odpady, ale za odbiór i ich zagospodarowanie. Różnica w opłacie polega na tym, że jeżeli ktoś zobowiązuje się do ich segregacji płaci mniej, niż mieszkańcy którzy ich nie segregują.

14.Czy dostanę wezwanie do zapłaty?

Nie. Opłatę należy wnosić bez wezwania, jednak po terminie płatności zostanie wystosowane upomnienie do uregulowania zaległości wraz z kosztami upomnienia.

15.Co w przypadku, jeśli nie będę płaci za odpady?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie, albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, urząd zobowiązany jest do wystawienia upomnienia. Jeżeli właściciel nieruchomości nie uiści należnej kwoty wraz z kosztami upomnienia w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, urząd wystawia tytuł wykonawczy kierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

16.Na czym polega segregowanie śmieci, tak abym mniej płacił za odpady?

Prawidłowe segregowanie odpadów w podstawowym zakresie polega na tym, aby do odrębnych pojemników składać:

- ZABUDOWA JEDNORODZINNA

  • Worek w kolorze żółtym – tworzywa sztuczne, metal
  • Worek w kolorze niebieskim – papier, tektura (makulatura)
  • Worek w kolorze zielonym – szkło opakowaniowe
  • Worek w kolorze brązowym – odpady ulegające biodegradacji
  • Pojemnik czarny (lub czarne worki) – na odpady zmieszane

-  ZABUDOWA WIELORODZINNA

  • Pojemnik żółty -  tworzywa sztuczne, metal
  • Pojemnik niebieski – papier, tektura (makulatura)
  • Pojemnik (dzwon zielony)- szkło opakowaniowe
  • Pojemnik– na odpady zmieszane
  • Worek w kolorze brązowym – odpady ulegające biodegradacji

17.Co oznaczają poszczególne nazwy odpadów?

Odpady komunalne zmieszane- powstające w gospodarstwach domowych. NIE DOTYCZĄ ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W WYNIKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Nie wrzucamy do nich odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu RTV i AGD, przeterminowanych leków, popiołów- oprócz popiołu z kominka, odpadów pochodzących z prac budowlano-remontowych.

Segregacja odpadów komunalnych- to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych worków, w podziale na rodzaj surowców, z jakiego zostały wyprodukowane.

Odpady zielone- liście, drobne gałęzie, skoszoną trawę czy zwiędłe kwiaty.

18.Jaki jest nadzór czy faktycznie segreguję odpady?

Firma wywozowa jest zobowiązana do informowania o nieprawidłowościach. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym związek.

19.W ostatnim czasie mój pojemnik został oklejony na odpady komunalne. Czy to oznacza, że muszę przymusowo sortować odpady, według schematu/ informacji pochodzącej z naklejki? Mam odpady niesegregowane.

Nie. Odpady zbiera się i oddaje w sposób zadeklarowany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie zmienił się sposób gromadzenia odpadów komunalnych. Nie ma obowiązku segregacji, każdy z podatników ma prawo wybrać metodę jaka mu odpowiada i stosować ją w praktyce. Naklejka, którą oklejono pojemniki, ma charakter uniwersalny i pozostaje dla wszystkich mieszkańców taka sama, bez względu na zadeklarowany sposób zbierania i oddawania odpadów.

20.Czy w pojemnikach mogę składować i wystawiać odpady segregowane?

Na terenie posesji TAK, ale w dniu wynikającym z harmonogramu odpady komunalne wystawiać należy w workach do drogi publicznej (NIE W POJEMNIKU).

21.Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

Ponieważ opłata za odpady segregowane jest niższa, a za odpady niesegregowane wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

22.Co jeśli odpady będą wystawiane zbyt późno?

Podjęta uchwała o szczegółowym zakresie świadczenia usług przez Związek określa tryb odbioru odpadów. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia odpadów nie później niż do godziny 7.00. W przypadku braku odbioru odpadów, spowodowanych brakiem wystawienia, należy zastosować się do kolejnego terminu odbioru, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

23.Co można oddać w ramach tzw. gabarytów i gdzie je oddajemy?

Zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów na 2019r. z poszczególnych gmin, każdy 4 razy do roku może oddawać odpady wielkogabarytowe. W dniu odbioru wystawia się je od godz. 07:00 do drogi publicznej, podobnie jak w przypadku odbioru pozostałych odpadów.

W ramach odpadów wielkogabarytowych można oddawać: meble, stary zużyty sprzęt RTV i AGD, zabawki o dużych rozmiarach, stare dywany, wykładziny, rowery, opony od samochodów osobowych oraz wszystkie odpady powstałe w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach.

Dodatkowo, odpady te można poza terminem wynikającym z harmonogramu wywieźć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Chynów ul. Główna 92).

24.Co to jest PSZOK?

PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To miejsce, gdzie każdy mieszkaniec, który wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku „Natura” może dostarczyć posegregowane odpady (wykaz odpadów odbieranych w PSZOK dostępny jest w Biurze Związku oraz na stronie Związku).

Regulamin znajduje się na stronie internetowej Związku oraz na PSZOK-ach.

25. Co zrobić jeśli mam dużo odpadów i nie chcę czekać do dnia wywozu?

Każdy mieszkaniec może wywieźć odpady do PSZOK- u.

Odpady, które można dostarczyć do PSZOK :

- opakowania z papieru i tektury,

- odpady poremontowe (czysty gruz- bez worków po cemencie, styropianu, szkła),

- baterie, akumulatory,

- opakowania z tworzyw sztucznych,

- zużyte opony (tylko od samochodów osobowych),

- świetlówki, żarówki,

- opakowania z metalu i aluminium,

- odpady wielkogabarytowe,

- przeterminowane leki,

- opakowania ze szkła (białe i kolorowe),

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte oleje i tłuszcze,

- zmieszane odpady opakowaniowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- rozpuszczalniki, farby,

- opakowania po substancjach niebezpiecznych,

- odpady tekstylne,

- zmieszane odpady z budowy,

- opakowania po środkach ochrony roślin,

- odpady biodegradowalne remontów i demontażu,

- opakowania ciśnieniowe (np. po lakierach do włosów),

- trawa, liście, drobne gałęzie.

CHYNÓW ul. Główna 92                             

- poniedziałek 8.00 -15.00

- czwartek 10.00–17.00

- sobota 10.00– 16.00

 26.W jakim okresie są odbierane odpady zielone?

Odbierane są w brązowych workach, co 2 tygodnie w okresie 1 kwietnia- 30 października.

27.Dlaczego Związkowi tak zależy na dobrej segregacji?

W przypadku nieosiągnięcia poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, kara będzie stanowić iloczyn stawki opłaty za korzystanie ze środowiska i brakującej do osiągnięcia poziomu recyklingu masy odpadów komunalnych.

Kary te będą wymierzane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tym, że w przypadku ustania przyczyn nałożenia kary, będą mogłyby być umorzone.

W interesie każdego mieszkańca jest więc zredukowania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacja , gdyż ewentualne kary nałożone na gminę znajdą swoje odzwierciedlenie we wzroście opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28.Czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą(dotyczy to np. gospodarstwa rolniczego, sadowniczego) może składować odpady z działalności razem z odpadami komunalnymi?

Nie. Zgodnie z przepisami prawa powinien posiadać odrębną umowę z podmiotem odbierającym odpady i ponosić stosowną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów z tyt. działalności gospodarczej.

29.Czy każdy może oddawać odpady do PSZOK-u?

Nie. Ustawodawca określił i dał możliwość wyboru gminom a w tym przypadku Związkowi możliwość objęcia zbiórką i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (mieszkania, domy) i niezamieszkałych (firmy, przedsiębiorstwa, apteki, szkoły itp.). Związek objął odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych tylko nieruchomości zamieszkałe i tylko z tych nieruchomości można dostarczać nieodpłatnie własnym transportem posegregowane odpady na PSZOK.

30. Gdzie mogę wyrzucić opakowanie po chipsach i przyprawach?
Opakowanie po chipsach i przyprawach wyrzucamy do żółtego worka

Ważne!

Jeżeli przeprowadzamy drobny remont mieszkania, domu, własnym sumptem to odpady zgodne z regulaminem możemy dostarczyć na PSZOK. Jeżeli remont przeprowadzony jest przez firmę to NIE MOŻEMY, firma zgodnie z przepisami prawa zobowiązana jest za pomocą podmiotu posiadającego odpowiednie pozwolenia przekazać do utylizacji odpady i uiścić stosowną opłatę.